یکی از مسائل مهمی که در سلامت جسم و روح بشر نقش اساسی دارد، تغذیه سالم است که متاسفانه در سده اخیر دستخوش تغییرات فیزیکی و شیمیایی بسیار پیچیده ای شده و امروزه نیز شاهد تبلیغات وسیع جهت معرفی انواع فراورده های مصنوعی و مضر به راههای مختلف هستیم که به شدت سلامت انسان را مورد تهدید قرار داده است و نتیجه آن وجود انواع بیماری های شناخته و ناشناخته شده به گونه ای که مراکز پزشکی درمانی ما مملو از این گونه بیماران است.

در طب قدیم نیز اهمیت و جایگاه عسل به مراتب بیشتر از حال بوده و دانشمندانی همچون بقراط حکیم، جالینوس، ارسطو و ابوعلی سینا اکثر نسخ های خود را براساس عسل و موم تجویز می کردند.